ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument, U of Uw: iedere klant die een natuurlijke persoon is en via de Website een Product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden; 

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Webwinkelhouder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 

Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die tussen de Webwinkelhouder en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Product: het goed of de dienst die de Consument heeft

gekocht via de Website ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Webwinkelhouder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Website: de website www.kookhai.be 

Webwinkelhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt en verkoopt via de Website; 

Artikel 2 – Relatie tussen Partijen

De Website is een online verkoopplatform uitgegeven door Yuttana Kaenchan/Kookhai, met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Zonnestraat 28, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0505.771.955. Kookhai heeft echter geen enkele contractuele relatie met de Consument. De contractuele relatie tussen de Consument en de Webwinkelhouder wordt volledig beheerst door het aanbod van de Webwinkelhouder op de Website en via de orderbevestiging tussen de Webwinkelhouder en Consument.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Webwinkelhouder en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Webwinkelhouder en Consument. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Webwinkelhouder voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Webwinkelhouder zijn in te zien of kosteloos, op verzoek van de Consument, kunnen worden toegezonden. 

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, door de Webwinkelhouder eveneens specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van promoties. In dat geval hebben dergelijke specifieke voorwaarden (indien tegenstrijdig met deze algemene voorwaarden), voorrang op deze algemene voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden kunnen door de Webwinkelhouder zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Als Consument zult u bij iedere aankoop over de laatste versie beschikken en zult u worden verondersteld deze bij elke aankoop te consulteren. De algemene voorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd op het moment van de aankoop, beheersen de Overeenkomst. 

Eventuele voorwaarden van de Consument worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Webwinkelhouder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Webwinkelhouder niet. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. 

De Webwinkelhouder behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren zolang zij geen betaling heeft ontvangen of wanneer er met U reeds betalingsproblemen zijn of waren bij voorafgaande aankopen. 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het adres van de Webwinkelhouder en op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Webwinkelhouder en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Webwinkelhouder en de Consument. Het opgeven nummer van Uw debetkaartnummer, Uw kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook Uw definitieve goedkeuring van de bestelling gelden als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling en deze Algemene Voorwaarden. Die goedkeuring dient als ondertekening. 

Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Webwinkelhouder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Webwinkelhouder is bevestigd, kan de consument de Overeenkomst ontbinden. 

Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Webwinkelhouder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Webwinkelhouder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De Webwinkelhouder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Webwinkelhouder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

De Webwinkelhouder zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

het adres van de vestiging van de Webwinkelhouder waar de Consument met klachten schriftelijk terecht kan; 

de eventuele specifieke voorwaarden die gelden op de aankoop alsook de eventuele afwijkende specifieke voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

de specifieke of afwijkende voorwaarden over garanties en bestaande service na aankoop; 

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

 

Artikel 6 – Geen Herroepingsrecht

Algemeen Herroepingsrecht:

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst onder punt 2 hieronder, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 dagen. Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd. Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument de Webwinkelhouder per aangetekende post of via het door de Webwinkelhouder opgegeven emailadres mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De Consument kan daarbij desgewenst gebruik maken van het door de Webwinkelhouder ter beschikking gestelde modelformulier voor de herroeping. De Webwinkelhouder heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn worden meegedeeld door de Webwinkelhouder. De goederen dienen ten laatste binnen de 14 dagen na de melding van de herroeping bij de Webwinkelhouder te arriveren. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Webwinkelhouder aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..). 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht: 

Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht :

van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, in het bijzonder doch niet beperkt tot verzorgings- en hygiënische producten alsook levensmiddelen.

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, in het bijzonder doch niet beperkt tot de op de Website verkochte levensmiddelen;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de Consument is verbroken;

dagbladen, tijdschriften en magazines;

de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

de Overeenkomst op afstand voor diensten of Producten die te maken hebben met weddenschappen of loterijen.

 

Artikel 7 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

In afwijking van het vorige lid kan de Webwinkelhouder producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Webwinkelhouder geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Webwinkelhouder dit bedongen heeft en: 

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. 

 

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst

De Webwinkelhouder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

De Webwinkelhouder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Webwinkelhouder kenbaar heeft gemaakt, hetzij waar de Producten door Consument kunnen worden afgehaald zoals aangegeven door de Webwinkelhouder. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Webwinkelhouder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

Na ontbinding conform het vorige lid zal de Webwinkelhouder het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Webwinkelhouder tot het moment van bezorging aan de Consument diens vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden stemt de Consument ermee in dat de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen en dit uitsluitend op risico van de Consument. 

Bij leveringen aan huis via een aan de Webwinkelhouder extern orderbedrijf of transporteur zal deze de Consument verder inlichten over de levering en zal de Consument via de Transporteur verder ingelicht worden over een eventuele tweede leveringspoging of waar het Product kan worden opgehaald wanneer de consument bij de levering niet thuis is. Indien u niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product automatisch retourneert naar de Webwinkelhouder, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan u in rekening te brengen alsook de ontvangen betalingen in te houden indien er geen herroeping mogelijk was zoals bepaald onder artikel 6. De consument kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering. 

 

Artikel 10 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

Betalingen gebeuren contant via elektronische betaling tenzij anders aangegeven door de Webwinkelhouder. De Webwinkelhouder heeft het recht om op elke betalingsachterstand, na een eerste ingebrekestelling, verwijlintresten toe te passen en hetzij, naar zijn keuze, de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Webwinkelhouder kenbaar heeft gemaakt, hetzij waar de Producten door Consument kunnen worden afgehaald zoals aangegeven door de Webwinkelhouder. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Webwinkelhouder te melden. 

De Webwinkelhouder behoudt de volle eigendom van de Producten tot de Consument al zijn verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, de kosten en eventuele intresten. Het is de Consument niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden of aan te wenden. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Webwinkelhouder voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Webwinkelhouder vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg). Evenmin kunnen zij aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, …).; 

De volledige aansprakelijkheid van de Webwinkelhouder t.a.v. de Consument beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van € 200,00. In geen geval kan de Webwinkelhouder aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht. 

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Webwinkelhouder. Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, …). 

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Webwinkelhouder een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt. 

 

Artikel 12 – Garantie

Garantie bij Consumptiegoederen

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar. In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Webwinkelhouder op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te versturen naar het door de Webwinkelhouder opgegeven adres. De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument. Indien het product niet kan hersteld worden noch kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon 

Vrijwaring

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de derde dag na levering. De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie. 

Kosten voor onderzoek en herstel

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Consument. Indien de Consument deze kosten niet betaalt terwijl de Webwinkelhouder het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Webwinkelhouder. 

 

Artikel 13 – Klachtenregeling en geschillen

De Webwinkelhouder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De Webwinkelhouder doet er alles aan om een klacht binnen 7 dagen na ontvangst te behandelen. 

Op alle overeenkomsten tussen de Webwinkelhouder en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst is te bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

Artikel 14 – Privacy en omgang met persoonsgegevens

De Webwinkelhouder waarborgt de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van de Consument. In het kader van de Overeenkomst met de Consument treedt de Webwinkelhouder op als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.9 GDPR. De persoonsgegevens waarmee de webwinkelhouder in aanraking komt niet worden verwerkt noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan het aanbieden van de Webwinkel via haar Website. De webwinkelhouder zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden en neemt de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, inzage of misbruik. De webwinkelhouder verbindt er zich ook toe de toegang tot deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en enkel toe te laten tot het strikt noodzakelijke. Medewerkers die toegang tot de persoonsgegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De webwinkelhouder herziet eveneens regelmatig haar beveiligingsmaatregelen teneinde een passend veiligheidsniveau te garanderen. Voor wat betreft de verwerkingsactiviteiten in hoofde van de Webwinkelhouder als Verwerkingsverantwoordelijke, kunt u de Privacyverklaring raadplegen op onze Website. 

Artikel 15 – Aanvullende, nietige of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Het feit dat de Webwinkelhouder op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules. 

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.